Αιτήσεις προς τον Δήμο Ξηρομέρου για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.


Αστακός, 08.01.2020
Αριθ. πρωτ.: 77
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΣΤΑΚΟΣ 300 06
ΤΗΛ.: 26463 60500 /46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με την αριθ. 81/2013 (ΒΛ4ΗΩΚΖ-0Φ5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο, αυτοί χωρίζονται σε τρεις (3) ζώνες Α, Β, Γ, σύμφωνα με τη θέση και την εμπορικότητα τους, ως εξής:
α) Α΄ ΖΩΝΗ: Η πόλη του Αστακού (όλη η παραλιακή ζώνη από το Ξενοδοχείο ΣΤΡΑΤΟΣ μέχρι το πρατήριο ΠΑΝΤΑΖΗ που περιλαμβάνει τους κάθετους και οριζόντιους δρόμους μέχρι και την οδό Π. ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ, ο κεντρικός δρόμος, εφόσον χαρακτηριστεί και λειτουργήσει ως πεζόδρομος τουλάχιστον τους θερινούς μήνες και τα Σαββατοκύριακα, η παραλιακή ζώνη του Μύτικα, και όλες οι ακτές του Δήμου με κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα.
β) Β΄ ΖΩΝΗ: Τα υπόλοιπα τμήματα του Αστακού και Μύτικα, τα χωριά Φυτείες, Κανδήλα & Παλαιομάνινα.
γ) Γ΄ ΖΩΝΗ: Τα λοιπά χωριά και οικισμοί του Δήμου.
Γενικότερα για όλες τις χρήσεις και ειδικότερα για την ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, που είναι η συνηθέστερη στο Δήμο μας σύμφωνα με το:
Άρθρο 7: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και το ετήσιο τέλος ανά τ.μ. καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή -ζώνη και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια.
3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ' αυτόν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά:
  • Ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος, στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  • Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
  • Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
  • Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.
5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού, στο διάγραμμα κατάληψης σημειώνονται οι προβολές των ομπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται:
  • Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού.
Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται:
  • Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας.
  • Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής αυτών.
  • Γνωμάτευση της Τροχαίας η της Δημοτικής Αστυνομίας, ή αρμοδίου γραφείου.
  • Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δρόμο.

Ειδικότερα:
6. Πεζόδρομοι: α) Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και τη νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.
β) Στα καταστήματα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από της υπηρεσίες του Δήμου.
γ) Για τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θέλουν να εγκατασταθούν σε πεζόδρομο και να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει πρώτα να παίρνουν έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δυνατότητα να τους παραχωρηθεί χώρος και μετά να τους χορηγείται άδεια λειτουργίας καταστήματος.
δ) Για τον καθορισμό του χώρου, που θα καταλαμβάνει κάθε κατάστημα, όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα καταστήματα θα δίνεται από τον τύπο: Ε = { (Πα/Πσ) 0,6 + (Εα/Εσ)0,4 } Χ Εθ όπου: Πα = μήκος πρόσοψης του καταστήματος, Πσ = άθροισμα μήκους προσόψεων των καταστημάτων, Εα = εμβαδόν καταστήματος, Εσ = σύνολο εμβαδού καταστημάτων, Εθ = εμβαδόν της συγκεκριμένης θέσης, 0,6 = συντελεστής πρόσοψης και 0,4 συντελεστής εμβαδού. Επειδή η διάσταση ενός τραπεζοκαθίσματος μετρημένη στην πράξη είναι 1,5 τ.μ. ο χώρος κατάληψης για κάθε κατάστημα θα είναι στον πλησιέστερο αριθμό πολλαπλάσιο του 1,5.
ε) Οι κοινόχρηστοι χώροι, που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των καταστημάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία. Στη δημοπρασία παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το κατάστημα τους κοινόχρηστο χώρο.
ζ) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά σαν κατάληψη.
7. Πεζοδρόμια: α) Έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του παρόντος κανονισμού τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή όμορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.
β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατοδρόμος κ.λ.π., το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.
γ) Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόμο, και την αποτροπή παρκαρίσματος στις γωνίες.
8. Πλατείες: Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα δεδομένα συγκεκριμένης μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για κάθε πλατεία και αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι της υποβολής της μελέτης ο χώρος παραχωρείται κατόπιν έγκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό (παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου για το οικ. έτος 2020, στο Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, στον αρμόδιο υπάλληλο Σκάνδαλο Αριστείδη τηλ. 2646-360538.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.