Πρόσκληση για τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ξηρομέρου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αστακός 26 / 10 / 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 17510
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                     Προς: Τα τακτικά Μέλη του
                                                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                (ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΑΡΙΘ. 2/2011 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Καλεί σε τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο, την (30η) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ειδικό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. (εισηγητής κ. Λύτρας Σπυρίδων). 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης Σχεδίου ΣΠΤΑ Δήμου Ξερομέρου στο Ε.Π. ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013, Α.Π. «07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», Θεματική Προτεραιότητα: 61 – Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση». (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος).
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Ξηρομέρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013,. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 4 Θεματική Προτεραιότητα: 44 ΄΄Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων΄΄. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος). 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄Κατασκευή στάβλων δημοτικών σφαγείων Δήμου΄΄. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη θέση Βλύχα της δημοτικής ενότητας Αστακού΄΄. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΄΄Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, κωδικοί μέτρων 313, 321,322.323΄΄. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος). 
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός Εξόδων Κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος) 
ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ αριθμ 36/26.02.2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων του Δήμου. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος). 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεσολογγίου για τη παροχή της διαχειριστικής επάρκειας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο έργο ΣΠΤΑ του Δήμου Ξηρομέρου. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος). 
ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στη περιοχή Κουβαρά Φυτειών. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος). 
ΘΕΜΑ 12ο: Παροχή γνώμης για την Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα ΄΄Μονάδα Ξήρανσης και Αποθήκευσης Αραβοσίτου΄΄, ιδιοκτησίας Ε.Α.Σ. Ξηρομέρου, στη περιοχή Αγ. Δημήτριος Αστακού. (εισηγήτρια κ. Κωστούλα Κουμανδράκη – Σαμαρά). 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με το άρθρό 61 του ν. 3979/2011. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Εγγειοβελτικά Έργα Δήμου Φυτειών΄΄. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 15ο: Ανάκληση της υπ αριθ 128/2011 απόφαση περί χορήγησης υποτροφίας Κληροδοτήματος Λιδωρίκη και λήψη νέας. (εισηγητής κ. Γαζέτας Παναγιώτης). 
ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου για: 
α) την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στο πρόγραμμα ΣΠΤΑ Δήμου Ξηρομέρου. 
β) Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ξηρομέρου. 
γ) Διαχειριστική επάρκεια Δήμου Ξηρομέρου. (εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος). 
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της 11/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής έργων και Προμηθειών έτους 2011¨ - Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της 12/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων έτους 2011¨ - Αντικατάσταση μελών. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση της 18/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί ορισμού οργάνου εκτέλεσης διοικητικών πράξεων σφράγισης κ.λ.π. καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2011 – Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 
ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της 19/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί ορισμού εκπροσώπου – συγκρότησης επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής¨ - Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος) 
ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της 21/2011 απόφασης Δ.Σ. ¨περί ορισμού εκπροσώπου – συγκρότησης επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών – Ναυαγοσώστων ¨ - Αντικατάσταση μέλους. (εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος). 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Μουρκούσης Βασίλειος 

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα 
2. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα 
3. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Χρυσοβίτσα 
4. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα 
5. κ. Δημήτριο Ν. Αρβανίτη – Παλαιομάνινα 
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα 
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα 
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα 
9. κ. Στυλιανός Παπαναστάσης – Ενταύθα 
10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα 
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη 
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη 
13. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα 
14. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού 
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο 
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα 
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο 
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα 
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο - Ενταύθα 
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα 
21. κ. Ερωτόκριτο Π. Γαλούνη – Αρχοντοχώριο 
22. κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη 
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη 
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες 
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό – Φυτείες 
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση – ενταύθα 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
Πρόεδρος Δ.Κ. Αστακού 
Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.