Απόφαση και ψήφισμα του Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου για το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργιών.


Από το πρακτικό της με αρίθμ. 23/2011 Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.

Αριθμός Αποφάσεως : 169/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έντονη διαμαρτυρία περί της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής για την ψήφιση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών χωρίς να ζητήσει την γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή.
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την εικοστή ογδόη (28η), του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2011,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 18757/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Τέσσερις (24), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ-                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 
- Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος)                 1. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 
- Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα                      2. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 
- Λιβάνης Π. Φώτιος                                                3. Ρετούλης Θωμάς 
- Μαγγίνας Α. Ανδρέας                                              Οι οποίοι δεν προσήλθαν  
- Ζορμπάς Α. Ιωάννης                                               αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
- Γιώτης Αλέξανδρος 
- Μητσάνης Χ. Ζώης 
- Λύτρας Θ. Σπυρίδων 
- Παπαναστάσης Στυλιανός 
- Λυμπεράτος Σπυρίδων 
- Ταμπάκης Ηλίας 
- Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία 
- Μπίτας Νικόλαος 
- Καυμενάκης Σπυρίδων 
- Λύτρας Γ. Ιωάννης 
- Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 
- Ντίνος Π. Απόστολος 
- Κυριάκος Κων/νος 
- Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 
- Λαϊνάς Ι. Κων/νος 
- Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 
- Ψηλός Παντελής 
- Τζαχρήστας Παναγιώτης 
- Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας) 

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς και ο ορισθείς Υπάλληλος του Δήμου κος Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών. Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τέσσερα θέματα που τέθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το επείγον των θεμάτων και την συζήτηση τους: 

3ο Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έντονη διαμαρτυρία περί της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής για την ψήφιση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών χωρίς να ζητήσει την γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα το επείγον και την συζήτηση του θέματος. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής για το ανωτέρω θέμα: 
Στις 4-11-2011 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του χωροταξικού για τις ιχθυοκαλλιέργειες όπου: 
- το χωροταξικό θεσμοθετήθηκε χωρίς τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Εθνικού Συμβούλιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 
- έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους παράκτιους αλιείς. 
- τινάζει στον αέρα κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας, με την χωροθέτηση Π.Α.Υ. σε μισθωμένες εκτάσεις 100 θαλασσίων στρεμμάτων, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα θαλάσσιων νεκροταφείων με ταυτόχρονο αποκλεισμό κάθε άλλης παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. 

Ο κίνδυνος είναι ορατός για: 
- τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τη λειτουργία τους. 
- τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας. 
- την υποβάθμιση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η χώρα. 
- την ανάπτυξη κάθε μορφής εναλλακτικών δράσεων τουρισμού σε όλα τα οικοσυστήματα. 
Ο κος Λύτρας Σπύρος ανέφερε ότι υπήρξαν μέχρι και παραιτήσεις μελών του Συμβουλίου του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και ότι θα πρέπει να μεταφερθούν κάπου αλλά εκεί που πρέπει όχι στις ακτές. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ρωτήθηκαν οι Ο.Τ.Α. για το ανωτέρω θέμα και πρότεινε την κατάθεση ψηφίσματος εναντίωσης εκ μέρους του Δήμου μας. 
Ο κος Λύτρας Ιωάννης ανέφερε ότι αυτή η ενέργεια (Φ.Ε.Κ. χωροταξικού για τις ιχθυοκαλλιέργειες) ήταν απαράδεκτη και τόνισε ότι θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ.Ε. και ο Δήμος μας θα πρέπει να αποστείλει την προηγούμενη απόφαση του στην Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και στους δύο εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή Χωροταξίας. Εκδήλωσε δε την αντίθεση του στην εφαρμογή του εν λόγω χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών σε οποιοδήποτε σημείο της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ξηρομέρου, η οποία έχει συμπεριληφθεί σε πλαίσια Τουριστικής Ανάπτυξης. 
Ο κος Λυμπεράτος Σπύρος πρότεινε την κατάθεση ψηφίσματος εναντίωσης. 
Ο κος Καυμενάκης Σπύρος ανέφερε ότι περισσεύει η υποκρισία, καθώς υπήρξαν αποφάσεις Δήμων όπου συμφωνούσαν με τις ιχθυοκαλλιέργειες και τώρα εμφανιζόμαστε ότι δεν συμφωνούμε. Θα πρέπει σε επόμενο συμβούλιο να κατατεθεί πρόταση με σαφές σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης. 
Ο κος Δήμαρχος στην συνέχεια ανέφερε ότι θα πρέπει οι ιχθυοκαλλιέργειες να μεταφερθούν στις εκβολές του Αχελώου ποταμού. 
Ο κος Λιβάνης Αλέξανδρος, Πρόεδρος της Τ. Κ. Αστακού, ανέφερε ότι στον Δήμο μας δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης και δεν ενημερώνονται οι Δημότες για τόσο σημαντικά θέματα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τις εισηγήσεις και μετά από διαλογική συζήτηση: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α. Να προβεί στην σύνταξη ψηφίσματος εναντίωσης, επί της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής για την ψήφιση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών, ζητώντας την ανάκληση της και κατάθεσης του σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
Β. Να συζητηθεί το παρών θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό 169 / 2011. 

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 


Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 


Ακολουθούν Υπογραφές 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την ψήφιση του χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες, χωρίς την έγκριση του και χωρίς να ερωτηθούν οι Τοπικές Κοινωνίες αλλά με την λογική του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε». 
Καταγγέλλει:
α) Τον τρόπο που έγινε η σύνταξη της μελέτης, που κατά πληροφορίες και δημοσιεύματα, συντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τους ιχθυοκαλλιεργητές. 
β) Τον χρόνο και τον τρόπο που υπεγράφη η εν λόγω Κ.Υ.Α., από τους συναρμόδιους Υπουργούς και η δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. στις 4/11/2011, η οποία:
- έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους παράκτιους αλιείς. 
- τινάζει στον αέρα κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας, με την χωροθέτηση Π.Α.Υ. σε μισθωμένες εκτάσεις 100 θαλασσίων στρεμμάτων, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα θαλάσσιων νεκροταφείων με ταυτόχρονο αποκλεισμό κάθε άλλης παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. 

Ο κίνδυνος είναι ορατός για: 
- τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τη λειτουργία τους. 
- τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας. 
- την υποβάθμιση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η χώρα. 
- την ανάπτυξη κάθε μορφής εναλλακτικών δράσεων τουρισμού σε όλα τα οικοσυστήματα. 

Ζητάει: 
α) Την ανάκληση της εν λόγω Κ.Υ.Α. περί του χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες. 
β) Νέο σαφές σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών που θα ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

8 σχόλια:

 1. Περιμένουμε την απόφαση και το ψήφισμα σας να το υπερασπίσετε και με πράξεις. Το θέμα είναι ζωτικό για την περιοχή. Αναμένουμε τις ενέργειες σας και περιμένουμε να κλιμακωθούν και σε δυναμικές μάλιστα. Αν μείνετε μόνο στα λόγια, δηλαδή αποφάσεις και ψηφίσματα, σημαίνει ουσιαστικά αποδοχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ποιοί Δήμοι συμφωνούσαν με τις ιχθυοκαλλιέργειες, πότε, για ποιές περιοχές στα όρια του Δήμου τους και για πόσα κλουβιά ή στρέμματα? Κάποτε κάποιοι Δήμοι ή Κοινότητες μπορεί να έδωσαν άδειες (κακώς, κάκιστα) αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές έβαζαν πολύ περισσότερα κλουβιά από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί και για τα οποία είχε δοθεί άδεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βλέποντας να αναφέρεστε μόνο στην τουριστική ανάπτυξη και προτείνοντας να πάνε οι υδατοκαλλιέργειες στο Μεσσολόγγι ( εκβολές Αχελώου) η μόνη δραστηριότητα που θα μείνει είναι ο τουρισμός. Οπως οι σαύρες θα δουλεύουμε μόνο καλοκαίρι! Μπράβο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν μπορώ να καταλαβω πως χαρακτηρίζετε υποκριτικό επειδή έχεις δώσει άδεια για Α στρέμματα, τώρα να αντιδρας για να μην γίνουν 100 επί Α. Δηλαδή επειδή δόθηκε άδεια για κάποια στρέμματα, πρέπει τώρα να γεμίσουμε παντού κλουβιά. Έλεος κύριε δημοτικέ σύμβουλε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 9.05 θέλεις να δούμε πόσοι ζούνε από τον τουρισμό και πόσοι από τις ιχθυοκαλλιέργειες? Και μην μπερδεύεις τα πράγματα, ούτε να κοιτάς μόνο το συμφέρον σου. Όλοι αναγνωρίζουν ότι δουλεύει κόσμος στις ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν λέει κανένας να κλείσουν. Όλοι λένε να μεταφερθούν κάπου έτσι ώστε να κάνουν και οι άλλοι τη δουλειά τους. Αν οι εκβολές του Αχελώου σου πέφτουν λίγο μακρυά για να πηγαίνεις, φαντάσου πόσο μακρυά πέφτει σε τόσους επαγγελματίες να βάλουν τα μαγαζιά τους πάνω σε ρόδες και να τα πάνε αλλού. Αλλά ο Δήμος Ξηρομέρου καλό είναι να κάνει και μια διαμαρτυρία για το αίσχος που παρατηρείται στα νησιά απέναντι από τον Αστακό, που υπάρχουν τόσες ιχθυοκαλλιέργειες με άδεια από τη Νομαρχία Κεφαλλονιάς. Κατά τα άλλα προστατεύονται τα νησιά από τη συνθήκη Ραμσάρ και από τη Νατούρα. Κι αν θέλει κανένας να φτιάξει κανένα ξενοδοχείο (για να μη σου πω για το λιμάνι του Μύτικα) επικαλούνται όλοι τη Νατούρα και σταματάνε τα πάντα. Ότι μας δουλεύουνε και μερικοί τρώνε την καραμέλα είναι γνωστό. Ότι είμαστε τόσο ανεκτικοί και τρώμε όλες τις καραμέλες, αυτό είναι που με τρελαίνει. Αυτά βλέπω και είμαι τόσο μα τόσο σίγουρος ότι θα τις πληρώσουμε πολύ ακριβά τις αθλιότητες και των φωστήρων που έδωσαν τις άδειες για την εγκατάσταση και τις επεκτάσεις όσο και την ανθρώπινη απληστία, όπως πολύ εύστοχα παρατηρήθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση. Η ιστορία της περιοχής έχει να πεί πολλά γι αυτούς τους φωστήρες. Μερικοί πολύ συνετά (για τον εαυτό τους) έχουν τραβηχτεί στην άκρη. Μερικοί εξακολουθούν να το παίζουν εργατοπατέρες και εξυπνάκηδες και οικολόγοι και πολιτικοί στάρ πρώτου μεγέθους, οι οποίοι τώρα θέλουν να λύσουν το πρόβλημα που δημιούργησαν ή διόγκωσαν. Και να μιλάτε καθαρά εάν θέλετε να δώσετε λύσεις. Ομελέτα δεν γίνεται αν δεν σπάσουν τα αυγά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 156 συμφωνω. Δεν ειπαμε να κλεισουν οι κλουβες αλλα να πανε καπου αλλου και να αφησουν χωρο εκει που μπορει να γινει υπια αναπτυξη π.χ. τουριστικη.
  Απλα πραγματα ,ας αφησουν τα περι απασχολησης κλπ.
  Και ο τουρισμος θεσεις εργασιας δινει και μαλιστα σε οικογενειακες επιχηρησεις.
  Οσο αφορα τους σταρ της πολιτικης περιφεριας μας δεν προκειται να γινουν καλυτεροι. βλεπεις και τις αναρτησεις τους εδω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ολοι λένε να πάνε κάπου αλλού .Δηλαδή πουθενά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. το πουθενά από πού συμπεραίνεται? Ο Δήμος έριξε μια πρόταση για τις εκβολές του Αχελώου. Μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα από ότι είναι τώρα. Αλλά το παιχνίδι της κολοκυθιάς άρχισε. Που σημαίνει ότι θα πέσουν κι άλλες προτάσεις στο τραπέζι. Και μια από αυτές θα συζητηθεί σοβαρά. Αν υπάρχει διάθεση και από τούς δύο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.