Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.


Πολλοί αναγνώστες μας ζήτησαν να δημοσιεύσουμε ολόκληρη την ακολουθούμενη διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. Α' βαθμού. Το πράττουμε λοιπόν και η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται ακριβώς παρακάτω:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 • Τα άρθρα 203 και 207 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 • Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013). 
 • Την παρ. 10 κα’ του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138/9-8-2010).
 • Το άρθρο 2 παρ. 5 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268Α’/31-12-2011.
 • Tην υπ’ αριθμ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β’/2970/4-11-2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ για την δημοτική περίοδο 2015 - 2019.

ΟΡΙΣΜΟΙ.
Ο γενικός σκοπός των Ε.Π. είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα για τον Δήμο Ξηρομέρου ο σκοπός του παρόντος Ε.Π. είναι η κατάρτιση ενός σαφούς χρονικά και κατά το δυνατόν ακριβούς από άποψη κόστους, μεσοπρόθεσμου σχεδίου υλοποίησης έργων και δράσεων για την περιοχή και τον Δήμο ως Υπηρεσία. Tα έργα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ε.Π. στοχεύουν στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος στα διοικητικά του όρια, αλλά και στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών του.
Βασικός σκοπός του Ε.Π. είναι να αναδείξει τα τοπικά πλεονεκτήματα αξιοποιώντας τα προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής κοινωνίας κάνοντας χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ.
Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις:
 • ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό και
 • ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.
Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ΦΑΣΕΩΝ, είναι:
ΦΑΣΗ Α’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός):
 • Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.), εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης.
 • Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Αξιολογείται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, διαμορφώνεται το όραμα και οι στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης του Δήμου και εξάγεται ο καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων.
ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός):
 • Μετά την ψήφιση της Α’ Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα.
 • Συνοπτικά, στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της Α’ Φάσης σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική Ανάπτυξης.
 • Παράλληλα, στη Β΄ Φάση προβλέπεται και ετήσιος καταμερισμός των έργων, ώστε από εκεί να προκύπτουν τα τεχνικά προγράμματα κατ’ έτος.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο αυτές φάσεις Α’ και Β’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) θα αποτελέσουν το Ενιαίο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Από την ανωτέρω νομοθεσία για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκύπτουν οι ακόλουθες ενέργειες:
1. Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από τον Τεχνικό Σύμβουλο με την συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδα έργου.
2. Εισήγηση και Υποβολή του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση, τελικό καθορισμό και έγκριση των Αξόνων, Μέτρων και Στόχων του Προγράμματος (Α φάση).
3. Έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δ.Σ.
4. Διαδικασία Διαβούλευσης: a. Υποβολή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ώστε να υποβληθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις για όλη την έκταση του Δήμου. b. Ανάρτηση του κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην ιστοσελίδα του Δήμου, για την ηλεκτρονική, έντυπη υποβολή προτάσεων για έργα, παρεμβάσεις, ιδέες και απόψεις. Η Διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει διαδραστικά ανοιχτή για 15 ημέρες μετά την έγκριση του Δ.Σ.
5. Συλλογή και επεξεργασία προτάσεων έργων και δράσεων που προέκυψαν από την διαβούλευση και από τις υπηρεσίες του Δήμου για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
6. Οριστικοποίηση από την διεπιστημονική ομάδα έργου σε συνεργασία με τον Σύμβουλο των κειμένων που θα συνθέτουν το συνολικό Επιχειρησιακό Σχέδιο.
7. Συμπλήρωση και επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου με Πίνακες οικονομικών δεδομένων σε επίπεδο πραγματικό και σε επίπεδο προοπτικό για τα πέντε επόμενα χρόνια, με στοιχεία που θα δοθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.
8. Με βάση όλο αυτό το υλικό, καταρτίζεται η ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) που αποτελεί την εξειδίκευση της Α ΦΑΣΗΣ σε συγκεκριμένες ομάδες έργων και δράσεων και υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4 σχόλια:

 1. Χάθηκε η μπάλα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε ένα μήνα για να ψηφίσουν προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Τι έκαναν οι διοικούντες τόσους μήνες? Τίποτα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οσο πιο συνοπτικά και συγκεκριμένες είναι οι διάφορες προτάσεις για την κατάρτιση του πενταετούς προγράμματος ,
  τόσο πιό κατανοητές γίνονται σ' εμάς τους απλούς δημότες.
  διαφορετικά θα πελαγώσουμε και στο τέλος δέν θα γίνει τίποτα απ' όσα διαβάζουμε εδώ στα blogs.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ως τοπική κοινωνία !
  θέλουμε οργανωμένη υδροδότηση ? ή
  θα παραμείνουμε ανά κοινότητα στο σημερινό μεμονωμένο τρόπο υδροδότησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ως δήμος και με βάση το άθροισμα των πέντε επομένων προϋπολογισμών
  -θα επενδύθούν όλα τα διαθέσιμα ποσά των πέντε ετών σε μικρά έργα
  που και αυτά τα μικρο-έργα ειναι όντως χρήσιμα , ή
  -μήπως μπορούμε και εφόσον συλλογικά το αποφασίσουμε να περικοπούν ενδεχομένως κάποια δευτερευούσης σημασίας
  μικρά τεχνικά έργα και έτσι να κατασκευασθούν μέσα στην πενταετία
  κάποια μεγαλύτερα τεχνικά έργα που η κατασκευή τους θα υποβοηθήσει
  περισσότερο την ανάπτυξη της περιοχής μας ?
  Σπύρος Ν. Γιαννέλης
  Αρχοντοχώρι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.