Απάντηση απερχόμενης Προέδρου ΝΠΔΔ, στον τωρινό Πρόεδρο ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου.


Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», έχει στον τομέα εποπτείας του τέσσερις παιδικούς σταθμούς.
Τον Παιδικό Σταθμό Αστακού, τον Παιδικό Σταθμό Καραϊσκάκη, τον Παιδικό Σταθμό Φυτειών και τον Παιδικό Σταθμό Κανδήλας.
Ταυτόχρονα το Νομικό Πρόσωπο έχει και άλλους τομείς στην εποπτεία του όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 36/2011 ΚΑΙ 153/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου και στο ΦΕΚ σύστασης του με αριθμό 1249/14-06-2011, τεύχος Β.
Με προκηρύξεις που διενήργησε το Νομικό Πρόσωπο το 2012 και 2013, δημιούργησε 13 νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο συμμετοχής του, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
Σύμφωνα με αποφάσεις του διοικητικού μας συμβουλίου αιτηθήκαμε κατ’ έτος τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις.

Συγκεκριμένα:
Το 2011 επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 368.589,70€.
Το 2012 ενώ η εγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν για 700.000€, τελικώς στο ταμείο του Νομικού μας Προσώπου αποδόθηκε το ποσό των 150.000€.
Το 2013 αιτηθήκαμε το ποσό των 250.000€ και αποδόθηκε το ποσό των 150.000€, ενώ τέλος το 2014 αιτηθήκαμε το ποσό των 150.000€ όπου και αποδόθηκε στο Ταμείο προς κάλυψη των αναγκών του.
Μάλιστα στην υπ’ αριθμ. 63/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερθήκαμε και είπαμε ότι το Νομικό Πρόσωπο για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του θα πρέπει να επιχορηγηθεί και με έκτακτο ποσό.

Ακολουθεί αυτούσια η εισήγηση της τότε αρμοδίας Αντιδημάρχου η οποία και ανέφερε τα εξής:
1. Με σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ. αποδίδονται μηνιαία στους Δήμους έσοδα από τους Κ.Α.Π., για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Στις αποφάσεις αυτές επισημαίνεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί, εκτός των άλλων και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και χώρων άθλησης, σε εφαρμογή των Ν. 2880/2001 3106/2003.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 1 εδαφ. ια του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «υποχρεωτικές δαπάνες είναι και οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα.
3. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης του Νομικού μας Προσώπου δαπανήθηκαν τα κατωτέρω ποσά για:

Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού: 126.505,95€.
Εργοδοτικές εισφορές: 15.677,02€.
Συσσίτια: 22.600,28€.
Έκτακτο προσωπικό: 60,418,28€.
Συνολικό ποσό: 225.201,53€.

Εδώ να σημειωθεί ότι πέρυσι είχαμε επιχορηγηθεί από το Δήμο με το ποσό των 250.000€ αλλά μόλις 150.000€ περάσανε στο Ταμείο του Νομικού μας Προσώπου. Λειτουργούμε δηλαδή εδώ και δυο χρόνια με τα ταμειακό υπόλοιπο παλαιοτέρων ετών για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε 5 τομείς του Νομικού Προσώπου και έτσι αποδεικνύεται η χρηστή διαχείριση που έχει γίνει.
Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014 το ΝΠΔΔ έπρεπε να επιχορηγηθεί με το ίδιο ποσό όπως αυτό του 2013. Δηλαδή των 250.000€. Αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών του Δήμου εγγράφηκε πίστωση προς το Νομικό Πρόσωπο ποσό 150.000€.
4. Για 8 μήνες μισθοδοσία ΙΔΟΧ θα χρειαστούν (χωρίς να υπολογίζουμε άλλες προσλήψεις)
10-6041 --> 90.000,00€.
10-6054 --> 32.000,00€.

Για 6 μήνες μισθοδοσία μονίμων θα χρειαστούν:
10-6011 --> 60.000,00€.
10-6051.002 --> 500,00€.
10-6051.003-->1.000,00€.

Αυτά τα ποσά χρειάζονται για την μισθοδοσία του έτους.

Σύνολο: 183.500,00€.

5. Με την απόφαση 5/2014 Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2014», (ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΩΚΖ-ΟΔ7) εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου με το ποσό των 150.000€ και με την απόφαση αριθ. 27/2014 περί «Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμός…. στο Δήμο Ξηρομέρου», (ΑΔΑ. ΒΙΚΘΩΚΖ-ΝΘΓ) εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου. 
Ως Αντιδήμαρχος αλλά και ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου εισηγούμαι την ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000€ για απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο προκειμένου να λειτουργεί στοιχειωδώς ενώ επιτακτική ανάγκη κρίνεται και η έκτακτη επιχορήγηση προς το Νομικό μας Πρόσωπο.
Πρέπει να αναφερθεί λοιπόν ότι αν δεν κάναμε σωστή διαχείριση του Νομικού Προσώπου και δεν τηρούσαμε τις διαδικασίες, δεν θα προχωρούσαμε σε προσλήψεις προσωπικού.
Επίσης να τονιστεί ότι η επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις ήταν πολύ μικρή σε σχέση με το προσωπικό που προσελήφθη.
Η επιχορήγηση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ δεν επαρκούσε για τη μισθοδοσία του προσωπικού ορισμένου χρόνου και την τροφοδοσία των νηπίων.
Όταν κατά μέσο όρο η μηνιαία συνολική μισθοδοσία των ΙΔΟΧ ανέρχεται σε 12.500€ περίπου και η ετήσια επιχορήγηση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.
Θα έπρεπε δηλαδή να αφήσουμε απλήρωτους τους εργαζόμενους για τους υπόλοιπους 10 μήνες. Είναι όμως εργαζόμενοι με οικογένειες και υποχρεώσεις. Τους σεβόμαστε και προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες όμως δεν αφορούν δική μας υπαιτιότητα.
Να επισημανθεί εδώ ότι πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών την έγκριση για ανανέωση συμβάσεων για ένα ακόμη χρόνο (2014-2015) των συμβασιούχων καθώς και το πράσινο φως για τη διενέργεια 3 νέων προσλήψεων. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Σκοπός μας ήταν και παραμένει η ομαλή λειτουργία των Παιδικών σταθμών και όχι το κλείσιμο τους από έλλειψη προσωπικού.
Όσον αφορά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και αφορούν κατάσχεση στο Νομικό πρόσωπο ποσού 39.498€ για κούρεμα γκαζόν στο Δήμο Ξηρομέρου απαντούμε ότι αυτά ανταποκρίνονται στη σφαίρα της φαντασίας και όσοι έχουν δημόσιο βήμα οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί στα λεγόμενα τους και να είναι σωστά ενημερωμένοι πριν εκφέρουν άποψη. Ο Δήμος Ξηρομέρου δεν έχει δαπανήσει ποτέ αυτά τα ποσά για κοπή γκαζόν.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας εκθέτουμε τα γεγονότα:
Το Νομικό Πρόσωπο δεν είναι μόνο αρμόδιο για τους παιδικούς σταθμούς. Όπως αναφέρει και ο τίτλος του είναι υπεύθυνο για θέματα πολιτισμού, περιβάλλοντος, αθλητισμού, παιδείας αλλά και κοινωνικής πρόνοιας. Το οικ έτος 2013 ανατέθηκαν και υπεγράφησαν συμφωνητικά με ανάδοχο εταιρεία και αφορούσαν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Καθαρισμό Κοινοχρήστων χώρων Παιδικών σταθμών.
2. Εργασίες συντήρησης και επισκευής βιβλιοθήκης ΤΚ Σκουρτούς.
3. Εργασίες επισκευής και συντήρησης κιόσκια και στεγάστρων.
4. Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων παιδικών σταθμών.

Τέλος, σχετικά με τα περί κουρέα της Σεβίλλης που ελέχθησαν δημόσια προσφάτως από Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξηρομέρου, καλούμε και αυτόν και όποιον άλλον ενδιαφερόμενο να συμβουλευτεί πρώτα τα σχετικά χρηματικά εντάλματα και θα διαπιστωθεί έτσι ευχερώς ότι οι εργασίες στις οποίες αυτά αναφέρονται, είναι εντελώς διαφορετικές και ότι έτσι τα λεχθέντα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Κλείνοντας, δηλώνουμε υπεύθυνα ότι διαφωνούμε ριζικά με την κατάσχεση και μας βρίσκει αντίθετους. Πάντα υπερασπιζόμασταν τα συμφέροντα του Νομικού Προσώπου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε πάντα από όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε αυτή την κατεύθυνση θα στηρίξουμε τη νέα διοίκηση του Νομικού Προσώπου για την προάσπιση των συμφερόντων του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας.

Με εκτίμηση

Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα 
Απερχόμενη Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Ξηρομέρου

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.