Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου το προσεχές Σάββατο.


Αστακός, 26.3.2019
Αριθ. πρωτ.: 2554
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δημητρίου Παντελής, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

----------------------------------

Αστακός, 26.3.2019
Αριθ. πρωτ.: 2555
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019,  ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη  απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019. 
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΕ 571).
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ ΤΗΣ ΠΡΑΞΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 241.935,48 (ΠΛΕΟΝ 58.064,52 € ΦΠΑ) ΚΑΙ Β) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.006,92 (ΠΛΕΟΝ 13.681,66 € ΦΠΑ).
4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ‘ΛΑΜΠΡΑ’ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).
5. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ.
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2019.
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ‘ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2019.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΕΛ (Β ΦΑΣΗ)’.
10. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ’.
11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 101/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 177/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
14. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ).
15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 2/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2020-2023.
17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Βραχάς Παναγιώτης - Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Χρυσοβίτσα
4. Κακούρης Ηλίας - Αρχοντοχώρι
5. Καυμενάκης Σπυρίδων - Αρχοντοχώρι
6. Λιβάνης Θεόδωρος - Ενταύθα
7. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
8. Ναούμης Νικόλαος - Παλαιομάνινα
9. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
10. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
11. Τόγιας Χρήστος - Παλαιομάνινα
12. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
13. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα - Ενταύθα
14. Βελόνας Απόστολος - Βάρνακα
15. Ζορμπάς Ιωάννης - Αθήνα
16. Καρφής Θωμάς - Ενταύθα
17. Κολοβός Χρήστος - Φυτείες
18. Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
19. Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
20. Μάντζαρης Ελευθέριος - Ενταύθα
21. Τζαχρήστας Παναγιώτης - Φυτείες
22. Κομπλίτσης Δημήτριος - Αγρίνιο
23. Καλαντζής Νικόλαος  Φυτείες
24. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
25. Λαϊνάς Κωνσταντίνος - Ενταύθα
26. Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
-------------------------------------------------
Κοινοποίηση.
27. Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28. Πρόεδροι ΤΚ Δήμου

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.