Συνέντευξη του Μητροπολίτου Ναυπάκτου σε δημοσιογράφους της Αιτωλοακαρνανίας.


Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου, τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2022
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
======= ◊ =======

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου σέ δημοσιογράφους τῆς Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρ­νανίας, ἔδωσε συνέντευξη Τύπου στούς δημοσιογράφους ὅλου τοῦ Νο­μοῦ, τήν Τετάρτη 26 Ἰανουαρίου 2022, στήν Αἴθουσα Συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Αἰτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο) στήν Ἱερά Πόλη Μεσο­λογγίου, τήν ὁποία εὐγενῶς παρεχώρησε ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Μαρία Σαλμᾶ.
Στήν ἀρχή τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ἀνταπόκριση στήν πρόσκληση καί τούς συνε­χάρη γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν, γιατί βρίσκονται στό ἐνδιάμεσο μεταξύ τοῦ λαοῦ καί τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας, ὁπότε ἐνημερώνουν τόν λαό γιά τίς ἀποφάσεις τῶν φορέων τῆς Πολιτείας, καί ἐνημερώνουν τούς ὑπευθύνους γιά τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ.
Στήν συνέχεια παρουσίασε τίς ἀπόψεις του γιά τέσσερα βασικά θέματα.
Πρῶτον, ἀνέλαβε Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας τήν 3 Ἰανουαρίου 2002, μέ ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ὡς Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὕστερα ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ, ὥστε νά μήν ὑπάρχει κενό στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση, καί νά ὑπάρχει ἐνότητα τῆς κάθε Μητροπόλεως μέ τήν Ἐκκλησία.
Ὡς Τοποτηρητής ἔχει ποιμαντική καί διοικητική ἁρμο­διότητα μέσα στά πλαίσια τῶν διατάξειων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θά παραμείνη Τοπο­τηρητής μέχρι τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου, στόν ὁποῖο θά παραδώση τήν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως.
Μέσα στά πλαίσια αὐτά εἶπε ὅτι καί ὁ ἴδιος γνωρίζει τά θέματα τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας τοῦ Νομοῦ Αἰωλοακαρνανίας, διότι στό παρελθόν 4 χρόνια μαθήτευσε στά «Παπα­στράτεια» Σχολεῖα Ἀγρινίου, 15 χρόνια συ­νοικοῦσε μέ τόν Γέροντά του ἅγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Ἐδέσσης, πού καταγόταν ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία καί διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, καί τοῦ διηγόταν πολλά περι­στατικά, καί 27 χρόνια εἶναι Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, στήν Αἰτωλοακαρνανία.
Δεύτερον, συνδεόταν μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ μέ ἀδελφική φιλία καί ἀγάπη ἀπό τά μαθητικά χρόνια στό Ἀγρίνιο, καί συνερ­γάζονταν σέ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τόσο στόν Νομό Αἰτω­λοακαρνανίας ὅσο καί στά Συνοδικά Ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ ἦταν διαχρο­νικό, σημαντικό καί πρέπει νά συνεκτιμηθῆ στήν ὁλότητά του. Τελικός Κριτής εἶναι ὁ Θεός.
Τρίτον, τά τελευταῖα χρόνια ἡ Χώρα μας πέρασε ἀπό τρεῖς μεγάλες κοινωνικές καί ἐθνικές κρίσεις, ἤτοι τήν οἰκονομική, τήν προσφυγική καί τήν ὑγειονομική, καί αὐτό ἐπηρέασε τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία (Ἐκκλησία) προσπάθησε καί προσπαθεῖ νά ἀνταποκρίνεται στίς προκλήσεις αὐτές, μέ τό λειτουργικό, ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό-κοι­νω­νικό ἔργο της.
Στήν θεολογική γλώσσα λέμε ὅτι ζοῦμε σέ κοινωνίες μεταπτωτικές μέ πολλά προβλήματα, καί γι’ αὐτό χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Πρέπει δέ νά ἀποφεύγονται τά δύο ἄκρα, δηλαδή ἡ ἀπό­λυτη ἐλευθερία πού καταλήγει σέ ἀσυδοσία, καί ὁ ὁλοκληρωτισμός. Πρέ­πει νά ἐπικρατῆ ἡ μεσότητα, ἀφοῦ κατά τόν Ἀριστοτέλη ἡ ἀρετή εἶναι ἡ μεσό­τητα μεταξύ ἐλλείψεως καί ὑπερβολῆς.
Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τούς φορεῖς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, χωρίς νά ταυτίζεται μέ αὐτούς καί νά ἀσκῆ πολιτική, ἀλλά καί σέβεται τήν ἰατρική ἐπιστήμη, ἡ ὁποία πρέπει νά ἐλέγχεται ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς Βιοηθικῆς. Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη­σία δέν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξύ θεολογίας καί ἐπιστήμης, ἀφοῦ καί οἱ δύο κινοῦνται σέ συγκεκριμένα ὅρια πού εἶναι προσδιορισμένα καί ἔχουν κοινό σκοπό τόν ἄνθρω­πο.
Γι΄αὐτό πρέπει νά τηροῦνται οἱ ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἐλήφθησαν ὕστερα ἀπό γνωμοδοτήσεις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί εἰσηγήσεις Ἱεραρχῶν.
Τό θέμα τῆς πανδημίας εἶναι κυρίως ἰατρικό καί τό ἀντιμετωπίζει Πολιτεία μέ τά ἀνάλογα ὄργανα πού διαθέτει. Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη ὅταν ἐργάζεται γιά τήν σωματική ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ἥ ἴδια μέ τά Mυστήριά της καί τήν Θεολογία της ἐνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό καί προσφέρει στούς ἀνθρώπους πνευματική ὑγεία.
Τέταρτον, μετά τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ διακινή­θη­καν μερικά σενάρια πού ὑπῆρχαν καί παλαιότερα γιά τήν διχοτόμηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι τό θέμα αὐτό εἶναι δύσκολο ἀπό κάθε πλευρά καί ὁ ἴδιος δέν θέλει νά ἀσχοληθῆ μέ τέτοια σενάρια, γιατί εἶναι λεπτή ἡ θέση του, ὡς Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.
Ἐνημέρωσε ὑπεύθυνα ὅτι αὐτήν τήν περίοδο δέν συζητεῖται τό θέμα αὐτό ἐπισήμως στά Συνοδικά Ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας, καί ἐν πάσῃ περιπτώσει ἄν τεθῆ ἐπισήμως τέτοιο θέμα, θά ἀντιμετωπισθῆ ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Πολιτεία καί πρέπει νά ὑπάρξη συναντίληψη.
Στό τέλος εὐχήθηκε στούς δημοσιογράφους καί ἐκπροσώπους τῶν μέσων κοινω­νικῆς δικτύωσης νά ἔχουν ὑγεία καί δύναμη στό ἔργο τους, πού εἶναι ὑπεύθυνο, καί ζήτησε τήν συνεργασία τους γιά τό καλό τῶν πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας, ὥστε νά ὐπάρχη εἰρήνη καί ἑνότητα, μέσα στά δημοκρατικά καί ἐκκλησιαστικά πλαίσια.
Οἱ δημοσιογράφοι ἔθεσαν διάφορα ἐρωτήματα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε καταλλήλως, διευκρινίζοντας τά θέματα αὐτά.
Νωρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀντιπροσωπεία τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὑπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, οἱ ὁποῖοι προσκάλεσαν τὸν Σεβασμιώτατο νὰ χοροστατήσει στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό της ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ποὺ τελεῖται κατ’ ἔτος τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου. Ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ μιλήσει ἐπίκαιρα στοὺς θεολόγους – μέλῃ τοῦ Παραρτήματος καὶ θὰ εὐλογήσει τὴν ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.