Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων ακτών κολύµβησης Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 2012.


ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων ακτών κολύµβησης Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 2012.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τον ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ273/τΑ/5-9-1940) «Περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων». 
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87τΑ/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης….Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Το Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ225τΑ/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
4. Την Ε1γ 7430/2-7-1963 Υγειονοµική ∆ιάταξη.
5. Την Υ.∆ Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24-2-1965) όπως ισχύει «Περί διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων».
6. Την ΚΥΑ αρ. 46399/1352/1986(ΦΕΚ 438 /τΒ/1986) ως ισχύει.
7. Την ΥΑ ΗΠ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/ΤΒ/2009) «Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης υδάτων κολύµβησης ……..».
8. Την αρ. 47/5-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Π∆Ε «Ορισµός Προϊσταµένων …».
9. Την αρ. 232/58/10-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Π∆Ε «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
10. Την αρ. 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ 2513/Β/7-11-2011) Απόφαση Περιφερειάρχη Π∆Ε «Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες…….».
11. Την αρ. οικ. 5263/24-6-2008 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας».
12. Την αρ. οικ. 5982/14-7-08 Απόφαση «Απαγόρευση χρήσης ακτών κολύµβησης».
13. Την αρ. οικ. 5985/10-6-2009 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2009».
14. Την αρ. οικ. 4156/9-6-2010 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2010».
15. Την αρ. οικ. οικ. 97823/2822/8-7-2011 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2011».
16. Το αρ. ∆ΥΓ2/51214/17-5-2012 έγγραφο ∆/νσης Υγειον. Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος ΥΥ&ΚΑ «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισµού».
17. Το αρ. 47731/1453/30-5-2012 έγγραφο ∆/νσης Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου.
18. Τα αρ. οικ. 5413/25-5-2009, 2849/1-4-2009, 1627/20-2-09 έγγραφά µας «Προστασία ακτών κολύµβησης».
19. Τα αρ. οικ. 2662/9-4-2010, 3713/31-5-2010,4159,4160/22-6-2010 και 5661/6-8-2010 έγγραφά µας «Προστασία ακτών κολύµβησης».
20. Το αρ. οικ. 36437/461/2-5-2011 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης».
21. Το αρ. οικ. 101128/2880/25-4-2012 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης».
22. Την κατάσταση των ακτών κολύµβησης, τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες, την υγειονοµική αναγνώριση και συνεχή παρακολούθηση των ακτών και τα αποτελέσµατα µικροβιολογικών και οργανοληπτικών ελέγχων του έτους 2012.
23. Τα στοιχεία υγειονοµικών παρακολουθήσεων των ακτών κολύµβησης προηγούµενων ετών.
24. Τις απαιτήσεις διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας και της ευεξίας των πολιτών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση, από άποψη υγιεινής του θαλάσσιου ύδατος και υγιεινής κατάστασης της ακτής, τις παρακάτω ακτές κολύµβησης ανά ∆ήµο:

Σας παρουσιάζουμε τις ακτές κολύμβησης μόνο του Δήμου Ξηρομέρου, στο επίσημο έγγραφο της Περιφέρειας αναφέρονται οι πλαζ όλων των Δήμων της Αιτ/νίας που είναι κατάλληλες για κολύμβηση.

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΤΚ Μύτικα
ΤΚ Αρχοντοχωρίου
∆Κ Αστακού 
Πλαζ Μύτικα (δυτική)
Πλαζ Μύτικα (ανατολική)
Πλαζ Παλιόβαρκα-Λύσιµος
Πλαζ Αγριλιά
Πλαζ Ασπρογυάλι
Πλαζ Βελά
Πλαζ Χοβολιό
Πλαζ Αστακού

Οι ∆ήµοι και το Λιµενικό Ταµείο οφείλουν στην επισήµανση του µήκους των ακτών κολύµβησης και των επιτρεπόµενων σηµείων και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριµνας. 
Η κολύµβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόµενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουοµένων και περικλείει πιθανούς υγιεινολογικούς κινδύνους.
Όλοι οι συναρµόδιοι φορείς να µεριµνήσουν για την συνεχή προστασία των ακτών, τη διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας και την ενηµέρωση των πολιτών.

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο κ. Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη 
3. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 
4. Γραφείο κ. ∆/ντριας Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Π∆Ε 
5. ∆ήµους Νοµού 
6. Λιµεναρχείο Μεσολογγίου 
7. Λιµεναρχείο Ναυπάκτου 
8. Λιµεναρχείο Αµφιλοχίας 
9. Λιµεναρχείο Λευκάδος 
10. Λιµενικός Σταθµός Αστακού 
11. Λιµενικός Σταθµός Μενιδίου 
12. Λιµενικό Ταµείο Μεσολόγγι 
13. ∆/νση Υδάτων Α∆∆Ε Πάτρα


Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ


∆ΙΒΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                                   ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.