Δήλωση Πάνου Παπαδόπουλου. Παράνομη και καταχρηστική κάθε μορφή παρέμβασης στην ανασυγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας.


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Μεσολόγγι 16-1-2013


ΔΗΛΩΣΗ


Προς: Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Μανώλη Αγγελάκα. 

Θέμα: Παράνομη και καταχρηστική κάθε μορφή παρέμβασης στην ανασυγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας.

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 2167/Δ21Δ/9-1-2013 εγγράφου σας σχετικά με την ανασυγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αιτ/νίας έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 1 (αρ. 12) του Π.Δ. 362/1997 (ΦΕΚ Α΄ 240), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1§2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107), διατηρήθηκε η άσκηση εποπτείας από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (μετέπειτα Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και νυν Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου) στα Λιμενικά Ταμεία (του β.δ. της 14/19-1-1939, ΦΕΚ Α΄ 24).
Μετέπειτα, με το άρθρο 10 του ν. 2987/2002 (ΦΕΚ Α΄ 27) ορίσθηκε ότι «Η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων ασκείται, σύμφωνα με το Π.Δ. 262/1997 (ΦΕΚ 240 Α΄), από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και νυν Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την έναρξη ισχύος του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Λ΄)», ήδη δε, με το άρθρο 4§4 περ. β΄ του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89), η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων υπήχθη στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥπΝΑ/ΓΓΛΛΠ).
Περαιτέρω, στο άρθρο 1§2, τελευταία δύο εδάφια, του ν. 2503/1997 ορίζεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και νυν Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι σχετικές προσφυγές ασκούνται ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού». Τέλος, κατά το άρθρο 7§1 του β.δ. της 14/19-1-1939, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά τα άρθρα 13 και 33 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), προκειμένου περί Λιμενικών Ταμείων εδρευόντων σε έδρα Νομού, ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής, των οποίων η σύνθεση επανακαθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 4121.9/22/21-12-1990 κ.α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' 811), εκλέγεται μεταξύ των μελών αυτής.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η αρμοδιότητα συγκροτήσεως των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρχικά, οι πράξεις του οποίου, μη εξαιρουμένης και αυτής με την οποία συγκροτείται Λιμενική Επιτροπή, υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο του αρμοδίου Υπουργού, εν προκειμένω της Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η αρμοδιότητα της ασκήσεως εποπτείας των Λιμενικών Ταμείων, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και ο έλεγχος νομιμότητας των εκδιδομένων από τις οικείες Λιμενικές Επιτροπές ή από άλλα αρμόδια όργανα αυτών πράξεων, ανήκει στο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥπΝΑ/ΓΓΛΛΠ) (ΓνωμΝΣΚ 612/2000, 320/2002).
Επομένως, καθόσον αφορά τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής, η αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξαντλείται με την υπ’ αυτού έκδοση της αρχικής οικείας πράξεως συγκροτήσεώς της, η δε απόφαση των μελών της Επιτροπής, με την οποία εκλέγεται μέλος της στο αξίωμα του Προέδρου, αναγόμενη σε μεταγενέστερο στάδιο και μη σχετιζόμενη με τη συγκρότηση, αλλά με τη λειτουργία της Επιτροπής, υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας του εποπτεύοντος το Λιμενικό Ταμείο Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (βλέπε ad hoc γνωμοδότηση 294/2010 ΝΣΚ).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κάθε διοικητική πράξη εισάγουσα έννομη ρύθμιση δημοσίου δικαίου αναγόμενη στον έλεγχο λειτουργίας ή δυσλειτουργίας της Λιμενικής επιτροπής, υπόκειται στο θεσμικό πλαίσιο και τις διατάξεις που καθορίζουν και περιορίζουν την δυνατότητα επέμβασης, την άσκηση εποπτείας και τον έλεγχο νομιμότητας μόνο από τον εποπτεύοντα το Λιμενικό Ταμείο Αιτ/νίας αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και όχι από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος στερείται δυνατότητας διοικητικής εποπτείας στην λειτουργία του νομικού προσώπου. Κατά συνέπεια η ως άνω αναφερόμενη πράξη, με την οποία διαπιστώνονται φαινόμενα δυσλειτουργίας της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αιτ/νιας και ζητείται η άμεση και άνευ ετέρου παραίτηση του συνόλου των μελών του συλλογικού οργάνου, έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο, είναι μη δεσμευτική και δεν παράγει με βάση την κείμενη νομοθεσία τεκμήριο νομιμότητας.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΒΔ ΦΕΚ Α 24/1939:
«1. Τα μέλη των Λιμενικών Επιτροπών εκλέγονται η διορίζονται διά τριετή περίοδον, κατά το διάστημα της οποίας δεν επιτρέπεται αντικατάστασις αυτών, ειμή εις τας υπό Νόμου οριζομένας περιπτώσεις. Η πρώτη τριετής περίοδος θεωρείται αρξαμένη από 1ης Ιαν. 1934 λήγει δε την 31ην Δεκ. 1936.
2. Των κατά την διάρκειαν περιόδου τινός εκλεγομένων ή διοριζομένων μελών η θητεία λήγει κατά την λήξιν της περιόδου καθ` ην εξελέγησαν ή διωρίσθησαν.
3. Εκαστον των μελών Λιμενικής Επιτροπής εξακολουθεί εκπληρούν τα καθήκοντά του ως τοιούτου και μετά την λήξιν της περιόδου και μέχρις αντικαταστάσεώς του. Εάν το ούτω συνεχίζον την υπηρεσίαν του μέλος ετύγχανε κατά την προηγουμένην περίοδον αίρετος Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος διατηρεί και το αξίωμα τούτο μέχρι διορισμού Αντιπροέδρου διά την νέαν θητείαν.
4. Τα αιρετά μέλη ως και τα παρά του Νομάρχου διοριζόμενα τοιαύτα αντικαθίστανται και προ της λήξεως της τριετούς περιόδου, εάν υποπέσωσιν εις έγκλημα προβλεπόμενον υπό των άρθρ. 21, 22 και 24 του Ποινικού Νόμου ή εάν εστερήθησαν του δικαιώματος της διαχειρίσεως της ιδίας περιουσίας ή εάν, κατόπιν δύο εγγράφων προσκλήσεων του Προέδρου, δεν προσήλθον εις τας συνεδριάσεις της Λιμενικής ή Εκτελεστικής Επιτροπής ή εάν αποδημώσιν άνευ αδείας του Νομάρχου πλέον του μηνός, οπότε απολύονται αποφάσει αυτού».
Με βάση τα ως άνω αναφερόμενα προκύπτει ότι τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής εκλέγονται και διορίζονται για καθοριζόμενη εκ του νόμου τριετή θητεία (στην περίπτωση της Λιμενικής Επιτροπής Αιτ/νιας λήγει την 31-12-2014) και δεν επιτρέπεται αντικατάσταση αυτών προ της λήξεως της θητείας αυτής, παρά μόνο στις περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρει ο νόμος και που σε κάθε περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τα αορίστως αναφερόμενα «φαινόμενα δυσλειτουργίας».
Εξάλλου η ως άνω υπ’ αριθ. 2167/Δ21Δ/9-1-2013 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αποτελεί απλό πληροφοριακό έγγραφο που στερείται εκτελεστότητας αλλά θεσπίζει μονομερώς κανόνα δικαίου, εφόσον αναγνωρίζεται η πρόθεση ανασυγκρότησης του συλλογικού οργάνου, με αρνητικό ρυθμιστικό περιεχόμενο ιδιότυπου διοικητικού καταναγκασμού, εμπεριέχουσα αόριστη επίκληση φαινομένων δυσλειτουργίας και στερούμενη των στοιχείων που απαιτεί το άρθρο 17 του νόμου 2690/1999 περί ειδικούς, σαφούς και ορισμένης αιτιολογίας.
Τέλος κ. Γενικέ επιθυμούμε να σας επισημάνουμε και να επαναλάβουμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές κινούνται στην σφαίρα της αντιδημοκρατικής δεοντολογίας, καταπάτησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και υπέρβασης των δικών σας αρμοδιοτήτων. Ταυτόχρονα αποδεικνύουν με καθαρό τρόπο ότι τυχόν εμπλοκή στην υποδειγματική και διαφανή λειτουργία της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας που ο νόμος διασφαλίζει σε προβλεπόμενη 3ετή θητεία, θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να σας θυμίσω εδώ – διότι είσθε γνώστης των ενεργειών της Λιμενικής Επιτροπής – και συγκεκριμένα τα παρακάτω:
1) Την προσπάθεια απεμπλοκής και επαναδημοπράτησης της Μαρίνας στο Μεσολόγγι, μετά από ομόφωνες αποφάσεις της Λιμενικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου.
2) Τις δημοπρατήσεις για παραχωρήσεις χώρων που εξελίσσονται στο επόμενο χρονικό διάστημα στην χερσαία ζώνη Λιμένα Μεσολογγίου.
3) Τις κυκλοφοριακές και αρχιτεκτονικές μελέτες που ετοιμάζονται.
4) Τις παρεμβάσεις σε όλα τα Λιμάνια του Νομού που προωθούνται (Ναύπακτος, Αστακός, Αμφιλοχία, Μενίδι, Μύτικας, Πάλαιρος) στην κατεύθυνση λειτουργικής και αισθητικής τους αναβάθμισης.
Εάν κ. Γενικέ τα παραπάνω συνιστούν εμπόδιο και δυσλειτουργία της Λιμενικής Επιτροπής, τότε προφανώς οι λέξεις έχουν χάσει όχι μόνο το νόημα, αλλά και το περιεχόμενό τους.
Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνω ότι αυτού του είδους η παρέμβαση είναι αντιδεοντολογική, αυθαίρετη, παράνομη και ανατρέπει κάθε προσπάθειά μας για την ορθή – όπως προεκτέθηκε – νόμιμη και διαφανή λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας. 

Ο Πρόεδρος 

Πάνος Παπαδόπουλος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.