Συνεδρίασε και αποφάσισε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Ξηρομέρου. Όχι στην αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων του Πλατυγιαλίου.


Στον Αστακό και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την δεκάτη (10η) του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από αριθ. πρωτ. 4589/09.04.2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευθυµίας Καραπάνου-Κολοβού, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και στην οποία αναγράφεται ο ρόλος του κατεπείγοντος του θέματος και της συνεδρίασης.
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιµη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, ευρέθησαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

Παρόντες
1. Καραπάνου- Κολοβού Ευθυµία 
2. Γιώτης Αλέξανδρος 
3. Ηλίας Ταµπάκης 
4. Ρετούλης Θωµάς 
5.Κυριάκος Κωνσταντίνος

Απόντες
1. Μητσάνης Ζώης (∆ικαιολογηµένος) 
2. Λύτρας Σπυρίδων 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Γερόλυμος Σωτήριος, για την τήρηση των Πρακτικών.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και αφού ανέλυσε του λόγους για τους οποίους προέβη στην σύγκληση της κατεπείγουσας αυτής συνεδρίασης (άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010) και αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση και ειδικότερα στο αριθ. πρωτ. 65495/433/11.03.2013 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος καλείται να λάβει γνώση της ανωτέρω αναφερόµενης μελέτης και να εκφράσει την γνώµη του και τις προτάσεις του έως τις 10.04.2013 , κάλεσε τα μέλη να αποφανθούν ως προς το κατεπείγον. Η Επιτροπή, για τους παραπάνω λόγους, θεώρησε οµόφωνα , κατεπείγουσα την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.»

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέµα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την τροποποίηση της ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. ΦΑ.5/29/13732/1462/17.09.2009 ΦΕΚ 476/Β/30.09.2009, µε την οποία αποφασίσθηκε η Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. Πρωτ. 2568/144/Φ.ΝΑΒΙΠΕ/06.02.2004 (ΦΕΚ 326/Β/11.02.2004) Απόφασης περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης, των ορίων της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού και έγκρισης του φορέα ΒΕ.ΠΕ. των έργων και περιβαλλοντικών όρων, µε σκοπό:
Την μελλοντική υποδοχή στο χώρο δραστηριοτήτων χαμηλής μέσης και υψηλής όχλησης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2545 ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, κάθε φορά που µία νέα δραστηριότητα θα εγκαθίσταται εντός της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ και του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011, για την απλοποίηση αδειοδότησης επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.
(Μία περίπτωση είναι η μελλοντική εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου µε κατασκευή 72 υπόγειων δεξαμενών ή 32 δεξαμενών µε συνδυασμό μεταφοράς αερίου µε δεξαμενόπλοια και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μέχρι 1 GW).
Η Εταιρεία αναφέρει ρητά ότι µε την κατάθεση της υπόψη μελέτης παραιτείται του δικαιώματος της εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης LPG ( συμβατικά καύσιμα), εντός της ΝΑΒΙΠΕ. Ταυτόχρονα ζητά να διατηρεί το δικαίωμα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, της δυνατότητας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µόνο από φυσικό αέριο, όπως προβλέπεται για τις ΒΕΠΕ, από τις διατάξεις του πρόσφατου Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011. (Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία θα επιθυμούσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος, στη περίπτωση ενδιαφερόμενου επενδυτή).
Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία αιτείται την παραμονή σε ισχύ της δυνατότητας λειτουργίας άλλων έργων, σύμφωνα µε τον Εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ) Πλατυγιαλίου Αστακού αριθµ. 31506/2409 ΦΕΚ 1829/Β/23.12.2005, όπως:
- Σταθμός καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΝΑΒΙΠΕ.
- Αποθήκευσης παλαιοσιδήρων.
- Άλλες χρήσεις, δραστηριότητες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2545/1997.
Με την έκδοση απόφασης δυνατότητας υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης, η εταιρεία διαχείρισης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ, στοχεύει, όπως αναφέρει στην μελέτη, στην απόκτηση ευελιξίας για την αξιοποίηση των βιομηχανικών οικοπέδων της ΒΙ.ΠΕ, (13 οικοδομικά τετράγωνα συνολικής έκτασης 739,012 στρεμµάτων, από συνόλου 17 τετραγώνων έκτασης 1.910 στρεμμάτων, στα οποία όπως αναφέρει θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες, κυρίως εξαγωγικού χαρακτήρα, διότι διαθέτει το πλεονέκτηµα να αποτελεί πύλη προς την Ευρώπη και προς άλλες χώρες, αναφέροντας έμμεσα ακόμα και την δυνατότητα παραλαβής χύδην ΧΗΜΙΚΩΝ προϊόντων, αλλά και την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταποίησης χημικών προϊόντων, που στη συνέχεια θα μπορούσαν να εξαχθούν.
Προς ενίσχυση και τεκμηρίωση της παραπάνω θέσης, όπως αναφέρει, επισυνάπτει στη μελέτης της και πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών για την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων για την εξυπηρέτησης του κλάδου τους όπως:
- Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής χημικών υλικών χύδην και
- Χώροι ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταποίησης χημικών προϊόντων.
Η εταιρεία αναφέρει ότι µε την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της εξεταζόμενης ΒΙ.ΠΕ στην περιοχή, αναμένεται να επιφέρει αύξηση της απασχόλησης κατά 1000 έως 1500 άτομα (ανειδίκευτο και εξειδικευμένο προσωπικό), συμβάλλοντας στην μείωση της ανεργίας στη περιοχή.
Τέλος η μελέτη αναφέρει ότι δεν αναμένεται καμία επίπτωση στην χλωρίδα της περιοχής, ελάχιστες έως μηδενικές για την πανίδα, δεν θα επηρεαστούν τα ιστορικά μνημεία στην ευρύτερη περιοχή µας. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο κλίμα και στο τοπίο, από την λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αναφέρει ότι είναι πιθανή η εκπομπή αερίων, υδρατμών και θερμότητας σε τέτοιο βαθμό, που δεν θα είχαν σαν συνέπεια την αλλαγή του κλίματος της γειτονικής περιοχής του έργου.
Ειδικά όµως στη σελίδα 14, για εγκαταστάσεις βιομηχανικών δραστηριοτήτων ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ, προτείνεται η περιοχή που γειτνιάζει µε την είσοδο της εγκατάστασης (υψομετρικά το υψηλότερο τµήµα της ΒΙ.ΠΕ ΟΙΚ ΤΕΤΡ 1,2,7,8,9,10) και αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Οι εγκαταστάσεις που εκπέμπουν σωματίδια και ατμούς πτητικών οργανικών ενώσεων VOGs να εγκατασταθούν στα γήπεδα µε το μεγαλύτερο υψόμετρο, ώστε σε περίπτωση εκπομπών αυτές να διασπείρονται πιο εύκολα και να µη εγκλωβίζονται στη ζώνη μικρού υψομέτρου (πλησίον του λιµένα), δημιουργώντας έτσι νέφος που θα συνέβαλε και στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου.»
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:
Όπως διατυπώσουµε και αποστείλουμε ε στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πάγια θέση, για αμιγή διαµετακομιστικό χαρακτήρα του λιμανιού του Πλατυγιαλίου, που πρέπει να είναι µόνο ένα εμπορικό – τουριστικό λιμάνι και να υπάρχει βιομηχανική ζώνη χαμηλής όμως όχλησης, αποκλειομένων της μεταφοράς, εναποθήκευσης ή παραγωγής ή μεταποίησης πάσης φύσεως χημικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλών ή αερίων, ή κατασκευής μονάδων παραγωγής ρεύματος, ή ρυπογόνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων διότι:
α. Ο όρμος Αστακού και η πόλη απέχουν από τον όρμο Πλατυγιαλίου µόνο 4 ναυτικά μίλια (7,0-7,5 χιλιόμετρα) και πιστεύομε ότι θα επηρεαστούν αρνητικά, όπως και η ευρύτερη περιοχή, σε όλους τους τομείς (πανίδα-χλωρίδα-οικοσύστηµα-κλίμα-τουρισμός κλπ), από τις παραπάνω δραστηριότητες που αναφέρονται στην μελέτη.
β. Η περιοχή µας γειτνιάζει µε το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού,  κάτω ρού και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων (προστατευόμενες περιοχές Natura µε κωδικούς GR2220003, GR2310001, GR23100015), ενώ η απόσταση από την νήσο Ποντικός στις Εχινάδες είναι κοντά στα 2 χλμ.
γ. Εγκυμονούν κίνδυνοι για τον πληθυσμό και το περιβάλλον σε περίπτωση μείζονος ατυχήματος µε εκρήξεις σε δεξαμενές αερίου, σε εναποθηκευμένα χύδην ή συσκευασμένα χημικά προϊόντα, σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίου ή πλοία μεταφοράς χημικών καθώς και στη μονάδα παραγωγής ρεύματος που τυχόν εγκατασταθεί.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα .έλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου κας Ευθυμίας Καραπάνου-Κολοβού, μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.
Α. Γνωμοδοτεί αρνητικά στην συμπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Β. Εμμένει στην πάγια θέση, για αμιγή διαμετακοµιστικό χαρακτήρα του λιμανιού του Πλατυγιαλίου, που πρέπει να είναι µόνο ένα εμπορικό – τουριστικό λιμάνι και να υπάρχει βιομηχανική ζώνη χαμηλής όµως όχλησης, αποκλειομένων της μεταφοράς, εναποθήκευσης ή παραγωγής ή μεταποίησης πάσης φύσεως χημικών, τοξικών ή  εύφλεκτων υλών ή αερίων, ή κατασκευής µονάδων παραγωγής ρεύματος, ή ρυπογόνων  βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Η παρούσα να διαβιβαστεί στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 6/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

8 σχόλια:

 1. Το ενα μας βρομαει το αλλο μασ ξυνιζει, τοτε τι θελετε το λιμανι γιατι εγινε η επενδυση?
  Αμα δειτε ποτε επενδυση να μου το τηλεγραφηστε!
  Αυτοι που κανουν τουσ οικολογουσ κατα τα αλλα πετανε τα σκουπιδια εξω απο τουσ καδουσ μπροστα στα σπιτια και τα βοθρωληματα στα χωραφια.
  Ασ κατσουν να κοιτανε τους γλαρουν που πετουν (μπορει ετσι να τους ερτει εμπνευση)και να τρωνε τσουκνιδεσ.
  Εμεισ οι υπολοιποι τι φταιμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εσένα δεν σου βρωμάει το πετρέλαιο που ήθελαν να βαλουν πριν καποια χρονια και τωρα ίσως και χημικα και βαριες βιομηχανίες? μπορει να εισαι μακρυα. αν ηταν διπλα σου θα τα λεγαμε. επενδυσεις λεμε ολοι ναι με βιομηχανικές εκαταστάσεις χαμηλής όχλησης όπως λενε στην γνωμοδότηση. ειναι και αυτες επενδύσεις και προστατεύεται η περιοχή και εχουμε και θεσεις εργασιας. η γνωμοδότηση δεν ειναι αρνητικη για τετοιες βιομηχανιες. διαβασε καλα την εισηγηση και γνωμοδοτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σας κοροιδευουνε φιλε.δεν υπαρχει βιομηχανια χωρισ ωχληση και ρυπανση. ειδκα τα λιμανα απ τη φυση τους ειναι βαρειας βομηχανιας επενδυση και βαριας οχλησης. Τα κλουβια για τα ψαρια που ειναι παντου γυρω γυρω παντου και εχουν περικυκλωσει τον αστακο και το πλατυγιαλι τι κανουν?
  Θελετε επενδυση και θεσεισ εργασιας θα εχετε και τα συνεπομενα.
  Αλλιως ασ λεπουμε τους γλαρους να πετανε κι να περιμενουμε να βρεξει ευρω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αφού η γνωμοδότηση του Δήμου δεν είναι δεσμευτική για την γνωμοδότηση της Περιφέρειας, γιατί τσακωνόμαστε μεταξύ μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. φιλε 9:08 πανω σε αυτο που εγραψες εκανα σχολιο . εσυ στο δευτερο σχόλιο ουσιαστικα αλλαζεις θεση. με τη λογικη σου επειδη κακως γεμισε ο τοπος ιχθυοκαλλιεργειες πρεπει να δεχτουμε και βαριες ρυπογονες και χημικες βιομηχανιες? επαναλαμβανω, οι ανθρωποι λενε ναι σε επενδυσεις αλλα οχι χημικα η αερια.εσυ το θελεις αυτο? τελικα αυτο που λεει ο παρακάτω ειναι σωστο. η περιφερεια θα γνωμοδοτησει αλλα το υπουργειο θα βγαλει την αποφαση. εκει βλεπουν τα καλα και τα κακα και αποφασιζουν και με αλλους πιο γενικους παραγοντες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παιδια ολα καλα κι ωραια .
  Ομως αμα δε εχουμε να φαμε θα κοιταμε αν το τυρι εχει λιπαρα η οχι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΑΝΤΩΣ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΜΕ.ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. παιδιά άδικα συζητάτε και τσακώνεστε. η αλήθεια είναι ότι και τα χημικά τους ή ότι άλλο θα φέρουν να αποθηκεύσουν εδώ ΚΑΙ θέσεις εργασίας ΔΕΝ θα δημιουργήσουν. αν ήταν αλλιώς οι χώρες της Αφρικής θα υφίσταντο μεν μια οικολογική καταστροφή αλλά θα ήταν οικονομικοί παράδεισοι. για άλλη μια φορά μας δουλεύουν. μας βρήκαν και στην κρίση και νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα περάσουν τα "βρόμικα" σχέδια τους χωρίς τοπική αντίδραση. πολύ αισιόδοξοι είναι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.