1,5 εκατομμύριο ευρώ ανείσπρακτα προερχόμενα κυρίως από τους πρώην Δήμους Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών. Γιατί... και τι κάνουμε γι αυτό; Απλά ρωτάμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.


Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στις 18/1, από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σπύρο Λύτρα αναφέρθηκε κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό και εμάς προσωπικά που δεν το γνωρίζαμε μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, τόσο το μέγεθος του ποσού που αναφέρθηκε, όσο και η μη αντίδραση των δημοτικών συμβούλων σε αυτό που ακούστηκε από έναν δημοτικό σύμβουλο. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με το θέμα το οποίο σας αναλύουμε παρακάτω και ψάξαμε να δούμε τι ισχύει γι αυτήν την περίπτωση.
Τι είπε ο κ. Σπύρος Λύτρας; Αναφέρθηκε για χρέη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς τον Δήμο. Αυτά τα χρέη είναι πολύ παλιά και προέρχονται κατά κύριο λόγω από τους συνενωθέντες πρώην Καποδιστρικούς Δήμους Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών. Δεν αφορούν λοιπόν χρέη που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης των τελευταίων χρόνων και την αδυναμία κάποιων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επίσης αυτά τα χρέη εκ του νόμου είναι επισφαλή αφού είναι πέραν της πενταετίας, αλλά κάθε χρόνο εγγράφονται στον προϋπολογισμό.
Ο κ. Σπύρος Λύτρας πρότεινε να μπει σε ψηφοφορία στο Δ.Σ. και να καλέσει ο Δήμος την τριμελή ελεγκτική επιτροπή της αποκεντρωμένης Περιφέρειας, που προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), να ελέγξει πως δημιουργήθηκε αυτή η θετική ζημία στο Δήμο, γιατί δεν έχουν εισπραχθεί τα οφειλόμενα και να καταλογίσει ευθύνες σε πρώην αιρετούς ή και υπαλλήλους αν υπάρχουν.
Αν ο Δήμος δεν το κάνει αυτό είπε, παρανομεί, και η επόμενη δημοτική αρχή μπορεί να ζητήσει ευθύνες από την νυν δημοτική αρχή. Τόνισε ότι αν είχε γίνει από την αρχή αυτό που σαφώς προβλέπει ο νόμος και δεν μπλεκόμασταν με ΣΔΟΕ, Εισαγγελείς, ΕΔΕ, ενώ υπάρχει σαφής διαδικασία εκ του νόμου προβλεπόμενη, θα είχαμε λύσει τώρα και το θέμα του ελλείματος των τελών της Αλυζίας που τόσο θόρυβο έχει προκαλέσει.
Όταν η φετινή κρατική ενίσχυση στον Δήμο Ξηρομέρου έφτασε μόλις τις 200 χιλιάδες ευρώ, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι πάρα πολλά χρήματα θα πούμε εμείς για να το περνάμε έτσι ελαφρά τη καρδία. Ξέρουμε ότι ένας έλεγχος που θα ψάξει τις προηγούμενες διοικήσεις των Δήμων ενοχλεί αρκετά και πολλοί δεν τον θέλουν όπως ο διάολος το λιβάνι, αλλά δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να μείνει στο σκοτάδι. 1,5 εκατομμύριο ευρώ θετική ζημία στον Δήμο και θα περάσει στο ντούκου; Εμείς ρωτάμε και περιμένουμε από κάποιους που γνωρίζουν να μας απαντήσουν.
Σας παρουσιάζουμε την σχετική νομοθεσία για τον έλεγχο είσπραξης των εσόδων.

Άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων.
1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

Άρθρο 141 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Αστική ευθύνη.
1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, οι πρόεδροι Κοινοτήτων, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο ή την Κοινότητα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν εις βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος.
β) Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
γ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ διοικητικού της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας ή με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα.
Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση στο διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξεως της επιτροπής.

12 σχόλια:

 1. Αμ έτσι είναι! Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει!
  Κι όσο εσείς τσακώνεστε σαν ζώα και αυτοί καλύπτουν ο ένας τις αμαρτίες του άλλου. Και πετάνε και κανένα πυροτέχνημα που και που για ΣΔΟΕ, ΕΔΕ και ιστορίες για αγρίους, κουτόχορτο για τον κόσμο δηλαδή, αντί να τηρήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία, που θα τους έφερνε αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ναι φίλε 11:41, έτσι είναι. Το πρόβλημα όμως είναι οτι τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι κι ας μην είναι όλοι ίδιοι. Και έτσι διευκολύνουμε τους συμβιβασμένους και τους επαγγελματίες της πολιτικής να επικρατούν και να επανέρχονται κάθε φορά με μεγαλύτερο θράσος και να ζητούν την ψήφο μας. Απόδειξη ότι ο δημοτικός σύμβουλος που έφερε το θέμα στην επιφάνεια, ο κ. Λύτρας Σπύρος, δήλωσε ήδη ότι αποχωρεί από τα κοινά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πληρωνουμε εμεις τα κοροιδα και ολα καλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΝΑΙ 1.37 αλλα οσο ασχολουντανε με τα κοινα δεν μας τα ελεγε.
  Παντως ο Σ. Λυτρας μολις του πουνε μερικοι να βαλει υποψηφιοτητα δε θα πει οχι. Θα δειτε που θα επανελθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, τρέχοντας... Βλάκας είναι να επανέλθει? Αφού όποιος σοβαρός άνθρωπος θελήσει να ασχοληθεί, κατευθείαν αρχίζουν οι κακοήθειες από άτομα που δεν έχουν ιδέα (και δε θέλουν να μάθουν) για τον βίο και την πολιτεία του ανθρώπου αυτού, και πετάνε μπαρούφες στα μπλογκς του τύπου "όσο ασχολούταν με τα κοινά δε μας τα έλεγε").

   Το έκανε το λάθος μια φορά και ασχολήθηκε, δε νομίζω να το ξανακάνει.

   Διαγραφή
 5. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΣΕΠΡΑΤΕ Ο κ.ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προς τον ανώνυμο φίλο 2:29 μ.μ.:

  Δεν είσαι ενεργός πολίτης και λυπάμαι πολυ γι αυτό. Το χειρότερο όμως είναι ότι παρ' όλα αυτά θέλεις να εχεις και γνώμη, εκτός εαν το κάνεις σκόπιμα οπότε είσαι συκοφάντης, κάτι το οποίο δεν το πιστεύω και γι΄αυτό σου απαντώ, αν και ανώνυμος. Αν λοιπόν με παρακοκλουθούσες θα ήξερες ότι αυτά ακριβώς τα έχω πει κατ΄επανάληψη και σε κάθε ευκαιρία. Μπορείς να το διαπιστώσεις προσφεύγοντας στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου από την αρχή της θητείας της δημοτικής αρχής. Πέραν αυτού όμως, θα σου υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2012 υπέβαλα παραίτηση από τη θέση του Αντιδημάρχου, όχι για προσωπικούς λόγους όπως κάποιοι άλλοι, αλλά επειδή όπως δήλωνα σε επιστολή μου προς το Δήμαρχο και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και στους δημότες μέσω διαδικτύου (ο μπόγκερ μπορεί να σας το βεβαιώσει), ο δήμος δεν λειτουργεί θεσμικά και σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς κανείς, μα κανείς ακόμα και η αντιπολίτευση, δεν αντέδρασε και δεν ζήτησε εξηγήσεις ή τουλάχιστον δε ρώτησε να μάθει τι εννοώ. Πέραν αυτού όμως, όταν διαπίστωσα ότι από το δημοτικό συμβούλιο δεν εύρισκα ανταπόκριση, προσέφυγα σε εσάς τους ενεργούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και σε εσένα ανώνυμε φίλε, που ασχολείστε με το διαδίκτυο και τα τεκτενόμενα στον τόπο και στο Δήμο μας γενικότερα. Σε αυτό εδώ το μπλόγκ πριν από ένα χρόνο περίπου έγραψα αυτά ακριβώς που λέω και σήμερα σε ότι αφορά τα χρέη από τα δημοτικά τέλη. Ο μπλόγκερ μπορεί να σε διευκολύνει να τα δείς αν δεν ξέρεις να ψάξεις.
  Σε ότι αφορά τώρα την υποψηφιότητά μου, σε ενημερώνω ότι ήδη έχω δεχτεί από πολλούς, όχι από μερικούς όπως λες, προτάσεις για συμμετοχή σε συνδυσμούς και όχι μόνο. Τις έχω απορρίψει φίλε μου και ξέρεις γιατί; Διότι, δυστυχώς, στον τόπο μας είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό των υπεύθυνων ενεργών πολιτών, με αποτέλεσμα η μικρή μειοψηφία των πληρωμένων και κατευθυνόμενων από το προσωπικό και μόνο συμφέρον ψηφοφόρων να επικρατεί της σιωπηρής πλειοψηφίας, η οποία παραμένει αδρανής και περιμένει έναν μεσσία να τη σώσει, τον οποίο όμως είναι έτοιμη και να κατασπαράξει μόλις κάποιοι ψιθυριστές των καφενείων τον δόσουν βορρά στο κουτσομπολιό. Το όνομά σου λοιπόν και στοίχημα ότι δεν θα επανέλθω.

  Προς τον ανώνυμο φίλο 2:58
  Αν παρακολουθούσες τα δημοτικά συμβούλια, ή έστω αν ερχόσουν καμμιά φορά στις συγκεντρώσεις της επιτροπής διαβούλευσης που με κόπο και πολύ προσπάθεια είχε συγκροτηθεί όταν ήμουν αντιδήμαρχος, θα ήξερες ότι το βεβαιωμένο χρέος από μη εισπραχθέντα τέλη παρελθόντων ετών στον πρώην δήμο Αλυζίας, όταν ανέλαβα αντιδήμαρχος, ήταν 330.000 ευρώ. Μετά από ενάμισυ χρόνο που παραιτήθηκα, το χρέος αυτό όχι μόνο δεν αυξήθηκε όπως γινόταν μέχρι τότε συνεχώς, αλλά μειώθηκε πολύ κάτω των 300.000 ευρώ. Και αυτό με δικές μου και μόνο πρωτοβουλίες και ενέργειες, χωρίς συμπαράσταση από τη δημοτική αρχή, κάτι που μετξύ άλλων με οδήγησε στην παραίτηση. Τα στοιχεία τα παρουσίασα στο δήμοτικό συμβούλιο πριν παραιτηθώ. Για την είπραξη όσων λοιπόν είναι δυνατόν να εισπραχθούν και τη διαπίστωση τυχών ευθυνών για αυτά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν φωνάζω ακόμα και σήμερα φίλε. Βάλε το ονομά σου ή έλα να με βρεις και θα σου πώ πολλά ακόμα που δεν ξέρεις δυστυχώς, με αποτέλεσμα, καλυπτόμενος από την ανωνυμία σου να γίνεσαι (άθελά σου πιστεύω) όργανο αυτών που φοβούνται την αλήθεια.

  Φιλικά
  Σπύρος Λύτρας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΠΕΡΔΕΨΑΤΕ κ.ΛΥΤΡΑ ΤΟ ´´ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΌ´´,ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟ.ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ,ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ.ΑΣΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ(ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΠΕΚΕΤ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ)ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΚΕΙ,ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΑ Σ´ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτός κατάλαβε με ποιούς έχει να κάνει, και (δυστυχώς για τον τόπο) δε θα είναι ξανά υποψήφιος. Εμείς άραγε πότε θα καταλάβουμε με ποιούς έχουμε να κάνουμε, για να τους διώξουμε με τις κλωτσιές, μπας και μείνει το πεδίο ελεύθερο για κανέναν σοβαρό άνθρωπο?

   Διαγραφή
 8. Ενταξει βαλε μερικους να σε υποστηριζουν ανωνυμα αλλα να καταγελουμε και τους ανωνυμους.
  ο 10.40 μαλιστα λεγοντας "με ποιους εχει να κανει" τσουβαλιαζει κα υβριζει ολους τους δημοτες λες και αυτος ειναι ο υπερανω ολων κριτης και ουλοι οι αλλοι σκυβαλα.αν ειναι αυτο το πνευμα δε θα μας ληψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτον, ο Σπύρος ο Λύτρας ΔΕΝ έχει ανάγκη να βάλει κανέναν να τον υποστηρίξει ανώνυμα. Άλλωστε δεν πρόκειται να ξανακατέβει υποψήφιος. ΑΛΛΟΙ είναι που το κάνουν αυτό, και καρφώνονται και άσχημα.

   Δεύτερον, μόνο εσύ κατάλαβες οτι το "με ποιούς έχει να κάνει" αναφέρεται στους δημότες. Ξαναδιάβασε το σχόλιο στο οποίο αναφέρεσαι.

   Τρίτον, να ξέρεις οτι ο τόπος έχει τους δημοτικούς άρχοντες που του αξίζουνε. Εσείς τους εκλέγετε. Έχεις αναρρωτηθεί ποτέ γιατί δε βγαίνουν μπροστά νέα και άφθαρτα πρόσωπα, να διεκδικήσουν την ψήφο σας? Κοίτα τον εαυτό σου στον καθρέφτη...

   Διαγραφή
 9. περιμενοντας τους βαρβαρους.......!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.