Αναφορά Επιτροπής Αγώνα και Δήμου Ξηρομέρου, για τις μισθωμένες εκτάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση με τις πραγματικές.


Προς:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοπ/σου και Ιονίου
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας: dayde@apd-depin.gov.gr
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου: Kanari@1745.syzefxis.gov.gr
Δ/νση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Ελλάδας: dipexo@apd-depin.gov.gr
Δ/νση ΠΕΧΩΣ Ιονίου: mlela@1745.syzefxis.gov.gr

2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Αντιπερ/ρχη Αιτωλοακαρνανίας anti@aitnia.pde.gov.gr
Αντιπ/ρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας periv.energy@pde.gov.gr
Γεν.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/τισμού, Περιβάλλοντος &Υποδομών dimitris.karavidas@pde.gov.gr
Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής gd.peraok@pde.gov.gr

3. Περιφέρεια Ιονίου
Π.Ε. Κεφαλλονιάς - Ιθάκης: antipin.kef@pin.gov.gr
Π.Ε. Λευκάδας: antipin.lef@pin.gov.gr

Κοινοποίηση:
ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ, Τμήμα Δ΄): sec.dipa@prv.ypeka.gr
ΥΠ.Α.Α.Τ. Γενική Δ/νση Αλιείας: syg001@minagric.gr mpetrou@minagric.gr

22.1.2021

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Αξιότιμοι κύριοι,
Ως γνωστόν στην περιοχή των ακτών της Αιτωλοακαρνανίας συγκεντρώνεται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ιχθυοκαλλιέργεια, αφού στην περιοχή παράγεται το 18-20% της συνολικής εθνικής παραγωγής.
Ταυτόχρονα η ίδια περιοχή αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, με πλουσιότατη χλωρίδα, πανίδα και θαλάσσια ζωή, τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον και βιότοπο πλήθους προστατευόμενων ειδών, στην οποία υπάρχουν και πολλές περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 όπως: α) των εκβολών Αχελώου - Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Εχινάδες νήσοι, Δυτικός Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας (GR2310015), β) Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (GR2220003), γ) Στενό Κεφαλλονιάς Ιθάκης - Βορεια Ιθάκη (GR2220005), δ) Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας - Αλυκές Λευκάδας (GR2240001), ε) Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολλογίου-Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Εχινάδες νήσοι, νήσος Πεταλάς (GR2310005) που είναι και Εθνικό Πάρκο (ΦΕΚ Δ’ 477/2006).
Εν όψει των ανωτέρω θα ανέμενε κανείς οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή, δηλ. η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοπ/σου και Ιονίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα αρμόδια Λιμεναρχεία, να επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ελληνικής και διεθνούς) και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα στην περιοχή, όπως είναι οι υδατοκαλλιέργειες κάθε μορφής. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως επειδή η χώρα μας ήδη το 2015 παραπέμφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω του γεγονότος ότι δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την προστασία των 239 Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια - δηλ. και τους ΤΚΣ της περιοχής όπως καταγράφονται στην απόφαση 2006/613/ΕΚ - και ότι παραβιάζει την Οδηγία 92/43/EEC για τους Οικοτόπους, ενώ πρόσφατα εκδόθηκε η σχετική απόφαση του ΔΕΕ “C-849/19 NATURA 2000”, η οποία καταδίκασε την χώρα μας για παράβαση της ως άνω Οδηγίας. Αυτή η απόφαση προστίθεται σε μία σειρά άλλων καταδικαστικών αποφάσεων για το περιβάλλον στην προστασία και σωστή διαχείριση του οποίου η χώρα μας υστερεί - όπως και άλλες χώρες βέβαια αλλά εμείς αποδεικνυόμαστε οι πρωταθλητές!
Εν προκειμένω, στα πλαίσια της έρευνας που αρχίσαμε με την συνδρομή μηχανικών μελών του ΤΕΕ, νομικών, αλιέων και κατοίκων της περιοχής μας με αφορμή το Σχέδιο ίδρυσης ΠΟΑΥ περιοχής Εχινάδων νήσων - Αιτωλ/ρνανίας, διαπιστώσαμε ότι στην περιοχή μας παρατηρείται από πολλών ετών συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους από τις περισσότερες εκ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υδατοκαλλιεργειών όσον αφορά τουλάχιστον την θέση και τον αριθμό των κλωβών που έχουν τοποθετήσει, την συνολική θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνουν και πιθανόν και το μέγεθος της συνολικής παραγωγής τους (εφόσον διαπιστώνεται ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού κλωβών από αυτόν που έχει δηλωθεί). Η υπέρβαση αυτή διαπιστώνεται εύκολα από τους συνημμένους στην παρούσα δέκα (10) χάρτες του Κτηματολογίου στους οποίους αποτυπώνονται με συντεταγμένες οι πραγματικές θέσεις και θαλάσσια έκταση που έχουν καταληφθεί με κλωβούς, στους οποίους οι επιστήμονες που μας συνδράμουν σημείωσαν - προς αντιπαραβολή - τις θέσεις και την έκταση που έχουν αρχικώς τυπικώς δηλωθεί και εκμισθωθεί από τις οικείες εταιρείες για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και την λήψη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δηλωθείσες θέσεις και έκταση ΔΕΝ ταυτίζονται με τις πραγματικές, ενώ οι υπερβάσεις στην θαλάσσια έκταση που έχει καταληφθεί σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 50%.!!
Δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν χάρτες του Κτηματολογίου που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση από το έτος 2007 με μία απλή αντιπαραβολή είναι απλούστατο για τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες - εάν θέλουν - να εντοπίσουν τόσο την έκταση που έχει παρανόμως καταληφθεί, όσο και πόσο πίσω στο παρελθόν ανατρέχουν οι σχετικές παραβάσεις.
Οι ως άνω παραβάσεις έχουν προσφέρει προφανή οικονομικά οφέλη στις παρανομούσες εταιρείες και σοβαρή βλάβη στα έσοδα του Δημοσίου και των ΟΤΑ της περιοχής, δεδομένου ότι δηλώνοντας κατάληψη μικρότερης θαλάσσιας έκτασης καταβάλουν λιγότερο μίσθωμα, τέλη, φόρους κλπ χρεώσεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Ακόμα σοβαρότερη όμως είναι η περιβαλλοντική βλάβη και η ζημία της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής που πιθανά έχουν προκαλέσει, δεδομένου ότι η αδειοδοτημένη έκταση, η θέση και η δυναμικότητα της κάθε υδατοκαλλιέργειας συνδέεται με την διατήρηση του θαλασσίου αλλά και χερσαίου περιβάλλοντος σε καλή οικολογική κατάσταση, την υγεία των κατοίκων και των κολυμβητών, την διατήρηση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων και της αλιείας (παράκτιας και μη), την διατήρηση/ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής κλπ. Για τον σκοπό αυτό με δική μας πρωτοβουλία και δαπάνη θα επισκεφθούν την περιοχή ειδικοί επιστήμονες στο άμεσο μέλλον προκειμένου να κάνουν αυτό που οι αρμόδιες κεντρικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει: ένα έλεγχο της πραγματικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής, τα δε πορίσματα επιφυλασσόμαστε να προσκομίσουμε στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εν όψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας για την άσκηση περαιτέρω αναφορών και προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, λόγω της διαπίστωσης εκτεταμένης παραβατικότητας από τις ως άνω επιχειρήσεις και της απουσίας κάθε είδους ελέγχου από τις αρμόδιες προς τούτο δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε σε έλεγχο και διασταύρωση των παρατιθέμενων στην παρούσα στοιχείων (εγγράφων, χαρτών κλπ) και με επιτόπια έρευνα παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να διαπιστώσετε ποιες είναι οι εταιρείες που παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους και εν συνεχεία να προβείτε στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι για παραβιάσεις τέτοιας σοβαρότητας προβλέπεται ως διοικητικό μέτρο η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της υπαίτιας επιχείρησης.
Παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την λήψη της παρούσας, αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε, με email στην παρούσα ηλεκτρονική μου διεύθυνση

Συνημμένα:
1. Σύνδεσμος για φάκελο συμπιεσμένων αρχείων με χάρτες Κτηματολογίου προηγούμενων ετών και έγγραφα αδειοδότησης ανά εταιρεία από όσες δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ανά τοποθεσία https://drive.google.com/drive/folders/1hAnoNzNhfEjANPh2IMD9CN2Jv9qoex3i
2. 10 Χάρτες με συγκριτική αποτύπωση πραγματικών και μισθωμένων θέσεων ιχθυοκαλλιεργειών.

Για τον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλ/ρνανίας και
Την Επιτροπή Αγώνα Ενάντια Στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων- Αιτωλ/ρνανίας

Μετά τιμής

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Ανθή Γιαννούλου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ (ΑΜΔΣΠ 2815)
11 σχόλια:

 1. Μπράβο σας! Προχωρήστε δυνατά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. εκείνος ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος κ. Δημήτριος Οικονόμου
  τι έχει άραγε να πεί τώρα για την νομιμότητα που επικαλείτο ωσάν πολιτικός ταγός και νομοταγής ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απαντήστε κύριε Οικονόμου Δημήτριε και Καθηγητά Πανεπιστημίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπραβο.Ειμαστε μαζι σας για το περιββαλων και την υγεια των πολιτων !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Επίσης μην παραλείψετε να ελέγξετε κ τις εγκαταστάσεις τους στη στεριά. Τα στρέμματα, τα μόνιμα κτίρια, κ α.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μα καλά, αυτός ο κ. Οικονόμου έκανε ότι ήθελε, ανεξέλεγκτα;
  Δέν υπήρχε κυβέρνηση; ή μήπως ήταν ενα πιόνι της μεγάλης σκακιέρας!!! Καχύποπτος; ΝΑΙ, μετά απο τόσα που έγιναν!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Επιτέλους γίνεται αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θα πρέπει να φυγουν και τα υπαρχοντα στην γραμμη Αστακού Μυτικα διοτι ήδη προκαλουν καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αυτά συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά ρόνια σε αυτό τον τόπο. Κάποιοι πήραν τις επεκτάσεις με έγκριση του εαυτού τους, έχουν κάνει την θάλασσα να μην πλησιάζεται και κουνάν και το δάχτυλο τις νομιμότητας και έχουν και παράπονα από το κράτος και την τοπική κοινωνία που κάνει επί πολλά χρόνια τα στραβά μάτια σε όσα κάνουν και παραπονιούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δέν βλέπω να πέφτουν κεραυνοί
  στο κεφάλι του κ. Οικονόμου!!! και όχι μόνο, απο
  Κανένα.Μήπως κάποιους τους ενοχλεί;
  Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, τα σχόλια
  τα περίμενα πολλά και αιχμηρά.
  Τρέχει κάτι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. κανένας μας δέν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια
  εάν η σιωπή είναι αιχμηρότερη των λίγων σχολίων
  ή αιχμηρότερη των δυνατών κραυγών μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.